Ander nieuws van Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau

Foto bij Nieuws

Moord of Zelfmoord - zaak Dhr. W. Mambi

Op verzoek van de nabestaanden van dhr. W. Mambi heeft het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) op d.d. 1 februari 2017 een diepgaand sporenonderzoek verricht, teneinde de conclusie van het OM dat dhr. W. Mambi niet door een misdrijf om het leven is gekomen, vanuit interdisciplinair forensisch oogpunt te onderwerpen aan een beschouwende analyse.

Ter voorbereiding op het uitvoerige sporenonderzoek in de kamer van dhr. W. Mambi hebben de nabestaanden enkele dossierstukken ter beschikking gesteld, waaronder een brief van de officier van justitie aan de familie. In deze brief meldt de officier dat uit het onderzoek niet is gebleken dat er sprake is van enig misdrijf. Voorts maakt de officier melding van het gegeven dat er geen grondig forensisch technisch sporenonderzoek heeft plaatsgevonden in de woning, maar dat op grond van de foto’s die genomen zijn in de woning geconcludeerd kan worden dat er geen sprake is geweest van een worsteling.

Op basis van het op d.d. 1 februari 2017 uitgevoerde sporenonderzoek heeft het NFO een onderzoeksrapport opgesteld. Dit onderzoeksrapport is aangeboden aan de politie. Echter heeft de politie tot op heden nimmer inhoudelijk gereageerd op de gedane verzoeken. In het onderzoeksrapport van het NFO staat onder meer de volgende conclusie weergegeven.

“Voorgaande, in combinatie met de aangetroffen bloedsporen, leidt ertoe dat er naar mening van ondergetekende op grond van het reeds verrichte onderzoek, niet eenduidig kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is geweest van enig misdrijf. Naar mening van ondergetekende is aanvullend forensisch (technisch) onderzoek noodzakelijk om een eenduidig oordeel te kunnen vellen omtrent de vraag of er sprake is geweest van enig misdrijf.”

Meermaals is aan de politie verzocht, om met het oog op de principes van objectieve waarheidsvinding, de beschikking te krijgen over het fotomateriaal dat door de politie is vervaardigd ten tijde onderzoek. Voorts is verzocht om inzage te verkrijgen in alle processen-verbaal aangaande het beknopt uitgevoerde plaats delict onderzoek en de onderzoeken die verricht zijn aan en op het lichaam van de heer W. Mambi. De politie heeft het verzoek tot inzage van de stukken tot op heden (nog) niet ingewilligd.

Op verzoek van de familie heeft forensisch deskundige Rob ten Hovesamen met journalist Kees van der Spek op 5 juli 2017, nadat alle forensische sporen alreeds waren veiliggesteld, filmopnamen gemaakt op de plaats delict. Waar het NFO zich heeft verdiept in de technische kant van de zaak hebben, Kees van der Spek en Marijke Kuin van het programma ‘Moord of Zelfmoord’ zich vastgebeten in de tactische kant van de zaak. Meer weten over de zaak? Kijk dan op 18-01-2018 om half 9 naar SBS6.

Wij bellen u graag even terug!

Wilt u meer informatie?
Laat uw naam en telefoonnummer achter. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.


Wist u dat...

...C. Verhulst één van de drie geregistreerde handtekeningdeskundigen van Nederland is?

Lees meer
Vragen over onze diensten?
Neem vrijblijvend contact met ons op

NFO werkt onder andere voor: